Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin sklepu, zwany dalej Regulaminem, określa zasady, na jakich Sprzedawca oraz Klienci będą zawierać umowy sprzedaży produktów na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, poprzez stronę internetową Sprzedawcy, działającą pod adresem www.zenjaskiniowca.pl, jak również zasady świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną.

§ 2

Definicje nazw użytych w Regulaminie

 1. Sprzedawca, Administrator Danych Osobowych –  Rafał Augustyn przy ul. Zabłockiego 12/21 40-750 Katowice,  posługujący się numerem NIP 1182008886, prowadzący działaność nierejestrowaną.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://pozaskryptem.pl/regulamin/
 3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym Sklep – Pozaskryptem. Siedziba Sklepu znajduje się w Katowicach przy ul. Zabłockiego 12/21.
 4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która dokonuje zakupów w Sklepie na zasadach określonych w Regulaminie.
 7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, umożliwiający wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności  liczby produktów.
 11. Produkt – dostępny w Sklepie produkt cyfrowy będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 13. Konto Klienta (Konto) – baza zawierająca dane Klienta, dostępna na stronie serwisu internetowego www.pozasktyptem.pl, służąca między innymi do korzystania z zakupionych produktów cyfrowych oraz śledzenia historii zamówień.
 14. Login – adres poczty elektronicznej Klienta służący do zalogowania się do konta.
 15. Hasło – indywidualne hasło dostępu do Konta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Klienta hasła do konta jakiejkolwiek osobie trzeciej i/lub niewłaściwego zabezpieczenia hasła dostępu do konta przed dostępem jakiejkolwiek osoby trzeciej.
 16. Operator płatności – zewnętrzny w stosunku do Sprzedawcy podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą. Operatorem płatności są: Przelewy24, podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
 17. Operator płatności – Spółka Autopay spółka akcyjna zsiedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590, NIP 585-13-51-185, Regon 191781561, o kapitale zakładowym w wysokości 2 205 500 PLN (w całości opłaconym).
 18. Serwis fakturujący – zewnętrzny w stosunku do Sprzedawcy podmiot pośredniczący w wystawieniu – na życzenie Klienta – faktur VAT. Operatorem tym jest: Fakturownia sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000572426, NIP: 5213704420, REGON: 362333847, kapitał zakładowy: 100.000 zł, będąca właścicielem i administratorem Serwisu. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest pod adresem e-mail: info@fakturownia.pl;
 19. Usługa elektroniczna – oznacza usługę Sprzedawcy świadczoną bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 576 z późn. zm.).
 20. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) dalej również: KC;
 21. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287);
 22. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. 2020 póz. 344.).

§ 3

Dane Sprzedawcy

Adres do korespondencji Sprzedawcy:

Rafał Augustyn

40-670 Katowice

u. Zabłockiego 12/21

Adres do korespondencji elektronicznej Sprzedawcy:

kontakt@pozaskryptem.pl

NIP:1182008886

§ 4

Warunki techniczne korzystania z funkcjonalności sklepu

1.   W celu korzystania z funkcjonalności Sklepu, w tym przeglądania oferty Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a)   urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet,

b) standardowy system operacyjny posiadający środowisko graficzne, standardową przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome) obsługującą szyfrowane połączenia SSL, aplikacje Java Script i pliki cookie

c)   aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

2.  Sprzedawca zastrzega, iż niespełnienie minimalnych wymagań technicznych, o których mowa w ust. 1 może doprowadzić do sytuacji, w której złożenie zamówienia, zawarcie czy też wykonanie umowy nie będzie możliwe, za co Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

3.  Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu. Wszelkie uwagi do funkcjonowania sklepu należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.

4.  Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

§ 5

Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Sprzedawca, za pośrednictwem Sklepu świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.

2. Podstawową usługą świadczoną przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na rzecz Kupującego jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie.[1]

3. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu.

4. Sprzedawca, w celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

5. Przeglądanie oferty Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

6. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w ofercie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

§ 6

Zasady składania Zamówienia

1. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu należy wykonać następujące czynności:

a)   wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

b)   kontynuować zakupy poprzez klikniecie przycisku “Kontynuuj zakupy” lub wybranie opcji “Przejdź do kasy”;

c)   wypełnić Formularz Zamówienia dostępny po kliknięciu opcji “Przejdź do kasy” poprzez podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia oraz ewentualnie – jeśli Kupujący posiada – wprowadzenie kuponu rabatowego;

d)   wybrać sposób płatności za zamówienie;

e)   zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia;

f) kliknąć na opcję “Zamawiam i płacę” i dokonać stosownej płatności na stronie operatora płatności.

2.  Akceptacja Regulaminu przez Klienta obejmuje jednoczesne złożenie przez Klienta oświadczeń o następującej treści:

a) zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia,

b) dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Sprzedawcy na zasadach wynikających z Regulaminu,

c) oświadczam, że dane zawarte w formularzu zamówienia są zgodne z prawdą, a nadto przyjmuję do wiadomości, iż w razie nieprawdziwości powyższego oświadczenia będę ponosić odpowiedzialność na zasadach wynikających z przepisów prawa polskiego,

d)wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, udostępnionych za pomocą formularza zamówienia, przez Administratora, wyłącznie dla celów prawidłowego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zawartej przez Strony na zasadach wynikających z Regulaminu.[2]

3. W odpowiedzi na otrzymane Zamówienie, Sprzedawca z chwilą zaksiegowania płatności przez zewnetrznego operatora płatności, wysyła do Klienta wiadomość e-mail: 

 1. potwierdzającą przyjęcie Zamówienia oraz,
 2. informacją o utworzeniu konta wraz z danymi do logowania oraz wygenerowanym linkiem niezbędnym do utworzenia indywidualnego hasła, celem korzystania przez Klienta z zakupionych produktów cyfrowych.

4. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą zaksiegowania płatności przez zewnetrznego operatora płatności

§ 7

Ceny za Produkty

1. Wszystkie ceny Produktów podane na stronie internetowej Sklepu są wyrażone w złotych polskich i odpowiadają łącznej cenie Produktu wraz z wszelkimi należnymi podatkami (w tym podatek VAT).

2. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt, o której Klient jest informowany na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży. [3]

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na Stronie internetowej  Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych.

§ 8

Płatność za zamówienie

1.  Klient może skorzystać z następujących metod płatności

a)    przelew online lub tradycyjny BLIK

b)   płatność za pomocą karty debetowej lub kredytowej

c)   płatność za pomocą portfeli elektronicznych takich jak Google Pay, Visa Checkout czy Masterpass.

2. Szczegółowe informacje akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronie https://www.payu.pl/metody-platnosci oraz na https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/pay-online

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim.

2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie zgodnie z § 6 Regulaminu.

3. Po złożeniu Zamówienia i zaksięgowaniu płatności Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie za pośrednictwem wiadomości e-maili wysłanej do Klienta, wraz z informacją co do sposobu dostępu do zakupionych produktów.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

2. Potwierdzenie na formularzu zamówienia opcji „Zamawiam i płacę” jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia generującego obowiązek zapłaty za zakupiony Produkt oraz wyrażeniem zgody przez Klienta na spełnienie świadczenia przez Sprzedawcę przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

§ 11

Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady), na zasadach określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacje powinny być składane na adres e-mail kontakt@pozaskryptem.pl lub za pomocą formularz kontaktowego dostępnego na stronach Serwisu lub listem poleconym .

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji Sprzedawca poinformuje Użytkownika – pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja; listownie – zgodnie z adresem podanym przez Użytkownika w reklamacji złożonej listownie.

§ 12

Dane osobowe i pliki cookies

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

2. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz prawa przysługujące Klientowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych określa klauzula informacyjna, stanowiąca integralna część Regulaminu (załącznik nr 1).

3. Zasady wykorzystywania plików cookies określa polityka prywatności dostępna pod adresem https://pozaskryptem.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim.

2.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.

3. W wypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta.

5. Żadne treści zawarte na tej stronie, czy to w postaci wpisów, podcastów czy produktów w żaden sposób nie mogą zastąpić konsultacji specjalistycznych i zamieszczone zostały w celach informacyjnych. Wprowadzanie ich w życie odbywa się na odpowiedzialność wprowadzającego.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 07.04.2022 roku

KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH znajdziesz tutaj.